Prityslovakia – záruka, návod na použitie

Prityslovakia – záruka, návod na použitie

1.Technický opis

Prityslovakia sú spotrebiče sú určené k vykurovaniu miestností. Krbová vložka je určená k zabudovaniu do krbovej obstavby  v rôznych interiéroch (byty, rekreačné objekty, reštaurácie…).

 • Spotrebiče sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 2 až 4 milimetrov a niektoré vložky taktiež aj z liatiny.
 • Povrch je chránený žiaruvzdorným matným lakom.
 • Spaľovacia komora je väčšinou vyložená vyberateľnými šamotovými doskami v hrúbke 3cm.
 • Dno ohniska je osadené s vyberateľným liatinovým roštom.
 • Spaľovacia komora je pevná s uzatvárateľnými dvierkami so špeciálnym odolným sklom a tesnením.
 • Hornú plochu nad spaľovacou komorou je možné použiť k udržiavaniu jedál a nápojov v teplom stave.
 • Sú spotrebiče, ktoré majú liatinové platne vytvorené aj na varenie a zabudovanú rúru na pečenie. Niektoré kachle sú vybavené oddeleným prívodom primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu.
 • Niektoré kachle sú vyrobené s centrálnym prívodom vzduchu (CPV) pripojením potrubia pre prívod spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia, čím sa zamedzí jeho odčerpávanie priamo z vykurovacej miestnosti.  
 • Pri vybraných druhoch sú spotrebiče vybavené zabudovanou dymovou klapkou.
 • Kotly sú vybavené kapilárnym termostatom, ktorý kontroluje a reguluje prívod vzduchu potrebný pre horenie.
Prity FGW15
prity_gt_red
prity cw35

Pre dosiahnutie požadovaného výkonu závisí od:

a/ zvoleného paliva
b/ jeho výhrevnosti
c/ následného podpálenia a prikladania
d/ regulácie primárneho a sekundárneho vzduchu
e/ ťahu komína na ktorý je spotrebič napojený
f/ zaistenie efektívnej výmeny teplého vzduchu

Pre výpočet potrebného výkonu je nutné brať do úvahy, že k vykúreniu 1 m3 je spotreba 25 až 180 W v závislosti od izolovanosti vykurovacieho objektu, vonkajšej teploty, vetra a podobne.

2. Montážne predpisy

Pri inštalácii spotrebiča musia byť splnené všetky podmienky dané miestnymi zákonmi a predpismi, vrátane ustanovení vyplývajúcich z národných a európskych štandardov.

 • Spotrebič musí byť umiestnený na stabilnej rovnej ohňovzdornej podlahe s dostatočnou nosnosťou. Pre ochranu podlahy je možno použiť pevnú a ohňovzdornú podložku (napr. sklo, plech), ktorá presahuje základňu kachlí 50 cm z prednej časti a 30 cm po stranách.
 • Zapojenie spotrebiča do komína a stav Vášho komína vždy konzultujte s kominárskou firmou! Spojovacie prvky spotrebiča a komína (dymovody, zder, redukcie, výmenníky, klapky) musia byť spojené pevne a trvale tak, aby sa nemohli dostať do účinnej časti komína.
 • Dymovody by mali mať rovnakú veľkosť ako hrdlo spotrebiča.
 • Spotrebič musí byť napojený na samostatný komín.
 • K spotrebiču musí byť zaistený  dostatočný prísun čerstvého vzduchu – minimálne 4m3 na každý kW výkonu.
 • Na spotrebiči  sa nesmú prevádzať žiadne konštrukčné zmeny, ani ho žiadnym spôsobom upravovať. Pred stavbou si nechajte spracovať odborný projekt.
 • Pred prvým kúrením, musia byť skontrolované kominárom, ktorý k tomu vydá písomnú revíznu správu. Tú si starostlivo uchovajte.

3. Bezpečnostné predpisy

Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor. Pri napojení spotrebiča je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

 • Spotrebiče Prity je možné napojiť na otvorený teplovodný systém. Pokiaľ je spotrebič napojený na uzatvorený systém, v tom prípade musí byť tento systém spoľahlivo istený bezpečnostným hydraulickým ventilom, ktorý je nastavený 1,5 bar.
 • Všetky časti teplovodného systému musia byť chránené proti mrazu, hlavne ako je expanzná nádoba alebo ďalšie časti mimo vykurovacích priestorov.
 • Pri inštalácii teplovodného systému s núteným obehom musí byť čerpadlo vybavené záložným zdrojom – akumulátor s adaptérom 12V/220/V 50 Hz určené pre nezávislý režim.
 • Ak je stará inštalácia teplovodného rozvodu, mala by byť opakovane prepláchnutá.
 • Mimo vykurovacej sezóny by nemala byť voda zo systému vypustená.

Bezpečnostné vzdialenosti:

a/ minimálna vzdialenosť horľavých alebo na teplo citlivých predmetov (nábytok, drevené obloženie, textílie a pod.) do strán a dozadu 20 cm. U kachlí , ktoré nemajú dvojitú plášť 40 cm. Pred kachle sa nesmie nachádzať žiadny ľahko horľavý predmet do vzdialenosti 80 cm.

b/ minimálna vzdialenosť dymovodu je 20 cm od obloženia, zárubňa dverí a podobne umiestnených častí stavebných konštrukcií z horľavých hmôt a od inštalácie potrubí, 40 cm od ostatných častí stavebných konštrukcií z horľavých hmôt.

Ak nie je možné tieto vzdialenosti dodržať, v tom prípade musia byť pomocou stavebných materiálov opatrené nehorľavými obkladmi, tepelne odolnými izoláciami a zástenami, zabránených nebezpečenstvu požiaru.

Ochrana podlahy:

Pokiaľ kachle nie sú umiestnené  na 100 % nehorľavej podlahe, je potrebné ich postaviť na nehorľavú izolačnú podložku napríklad plech, keramika, tvrdené sklo, kameň. Proti vnikaniu prachu pod sklo existujú aj silikonové tesnenia pod sklo.
Táto musí zakryť podlahu:
a/ vpredu najmenej 30 cm, merané od vonkajšieho obrysu kachlí
b/ po stranách najmenej 10 cm, merané od kraja otvoru spaľovacej komory

Pri vykurovaní sa nedotýkajte žiadnych častí kachlí len holou rukou. Všetok manipulácie so spotrebičom prevádzajte s použitím špeciálnych rukavíc.  

plech pod kachle Antik
plech pod kachle

4. Prvé zakúrenie

Pred prvým zakúrením skontrolujte usadenie šamotových dosiek v ohnisku. Pri prvom zakúrení treba udržiavať pomerne malú teplotu (prikladať častejšie menšie množstvo paliva).  

Postup zakúrenia:
 • Otvorte klapky primárneho vzduchu pre zaistenie optimálneho prúdenia vzduchu.
 • Položte súbežne vedľa seba dva kusy naštiepaného dreva do spaľovacej komory po oboch stranách roštu.
 • Na prednú časť roštu položte podpaľač. Nepoužívajte na podpaľovanie farebný a impregnovaný papier.
 • Na podpaľač položte suché drevné triesky z mäkkého dreva
 • Na záver uložte niekoľko triesok menších polien
 • Zapáľte podpaľač. Ak sa podpaľač rozhorí, zavrite dvierka spaľovacej komory.
 • Nechajte klapku primárneho vzduchu celkom otvorenú, kým sa plamene rozšíria po celej spaľovacej komore.

   Všetky materiály si musia pomaly zvykať na vývin tepla a výmurovka sa pomaly vysuší. Dochádza k vytvrdeniu laku kachlí, čo sa prejavuje dočasným zápachom, ktorý po čase úplne zmizne.

Pri prvom vypaľovaní nástreku je nutné zaistiť riadne vetranie miestnosti, prípadne zabezpečiť neprítomnosť drobných zvierat alebo vtákov v priestore obsahujúcom výpary laku.

5. Vyberanie popola

Dbajte o to, aby popolník bol vyprázdnený už pri naplnení zhruba polovice, aby kužel popola nenarástol príliš blízko k roštu a ten sa nepoškodil prehriatím. Zároveň by popol obmedzoval vstup vzduchu potrebného pre spaľovanie. Popol ukladajte do uzatvoriteľných nehorľavých nádob. Popol z dreva sa dá použiť ako hnojivo.

6. Doporučené palivo

Doporučené palivo sú suché polená o priemere 58 cm a dĺžky 20 a 30 cm alebo drevené brikety. Odpadky, uhlie, koks a umelé hmoty nesmú byť v spotrebičoch spaľované. Jedine u kotlov je možné použiť aj uhlie. Uhlie so zvýšeným obsahom síry nesmie byť použité- Nenechajte uhlie zvlhčiť.

Drevo by malo byť uskladnené aspoň dva roky vonku, chránené pred dažďom. Za suché drevo sa považuje drevo s vlhkosťou pod 20 %.

Nepoužívajte k vykurovaniu čerstvé a vlhké drevo nakoľko voda obsahujúca sa v dreve  znižuje vykurovaciu schopnosť spotrebičov. Vodné pary znižujú teplotu spaľovania a prispievajú k tvorbe sadzí, ktoré sa hromadia a tvoria čiernu zatvrdenú vrstvu na stenách spaľovacej komory, skiel dvierok, dymovodoch a v komíne.
Pri tvorbe sadzí  a znečistení odporúčame pravidelné čistenie spotrebičov.

7. Údržba a opravy

Krbové kachle stačia väčšinou 1x za rok dôkladne vyčistiť. Čistenie robte vždy u vychladených spotrebičoch.

Pokiaľ je sklo dvierok zanesené, dá sa čistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom na sklo alebo špeciálnou hubkou na čistenie skiel kachlí. Sklo sa čistí vždy za studena. Pri použití prostriedkov na čistenie skla, dbajte na to aby sa prípravok nedostal na tesniace šnúry kachlí, nakoľko môžu spôsobiť vytvrdnutie tesnenie. Nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli sklo poškriabať. 

Čistenie kachlí sa okrem skla vykonáva bez vodných prípravkov napríklad vysávaním so špeciálnym vysávačom na popol alebo kefovaním pomocou kefy na čistenie kachlí a dymovodov.

Pri oprave je možné použiť len originálne náhradné diely. Povrch kachlí čistite len vlhkou handričkou. Nepoužívajte čističe. Pre osvieženie farby použite špeciálny sprej farbou k tomu určenou.

8. Komín

Komín je určený k odvádzaniu plynov spaľovaných v ohnisku a ich vyvedení do ovzdušia mimo vykurovacieho objektu.

Ťah komína určuje kombinácia jeho výšky a rozdielu teploty plynov vychádzajúcich z ohniska a teploty vonkajšieho ovzdušia. Stĺpec ohriatych plynov v komíne má menšiu váhu ako by mal ekvivalentný stĺpec vonkajšieho vzduchu, a preto je tlak v spodnej časti komína nižší než atmosferický. Tento malý rozdiel tlaku spôsobuje ťah komína.

Pri vyššom ťahu komína je možné použiť spotrebiče s väčším otvorom spaľovacej komory, respektívne s väčšími dvierkami a presklenením. Nižší ťah komína vytvára predpoklad ťažšieho zakurovania.

Plyny vychádzajúce z komína musia byť číre alebo biele. Šedý dym je známkou nedokonalého horenia a spaľovania.

Lehoty čistenia a kontroly komína podľa zbierky zákonu 401/2007 paragraf 20 bod 2 a/1:

Komín sa musí počas prevádzky čistiť  a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a/ ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50kW, raz za

 1. Štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

 Pri zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť jeho požiaru.

V prípade požiaru postupujte nasledovne:
 • V žiadnom prípade nehaste vodou
 • Uzavrite všetky prívody vzduchu pre horenie, pokiaľ je to možné, priklopte komín
 • Kontaktujte kominára

9. Spôsob likvidácie obalu a vyradeného výrobku

V zmysle zákona a predpisov odporúčame tento spôsob likvidácie obalov a nepotrebného vyradeného výrobku.

Obal:

a/ drevené časti obalu použiť pri kúrení.
b/ plastový obal uložiť do kontajnerov na separovaný odpad
c/ skrutky a držiaky odovzdať do zberných miest

Vyslúžitý vyradený výrobok:

a/ sklo demontovať a uložiť do kontajnera na separovaný odpad
b/ tesniace šnúry a šamotové dosky uložiť do komunálneho odpadu
c/ kovové časti odovzdať do zberných miest

10. Inštalácia teplovodného rozvodu – len u spotrebičov s teplovodným výmenníkom

Pri inštalácii teplovodného rozvodu je nutné sa riadiť príslušnými predpismi, vychádzajúcimi z noriem. Odporúčame nechať si vykonať inštaláciu odbornou firmou. 

Spotrebiče s vodným výmenníkom sa nesmú používať na sucho. Pri neodbornej inštalácii sa záruka na spotrebiče stráca.

Ilustračná schéma zapojenia krbových kachlí s teplovodným výmenníkom v zatvorenom systéme:
 1. Manometer –tlakomer
 2. Teplomer 120°C
 3. 3. Elektrický (príložný) termostat
 4. Tepelný bezpečnostný ventil
 5. Automatický odvzdušňovací ventil
 6. Bezpečnostný hydraulický ventil
 7. Odtok do odpadu
 8. Uzavretá expanzná nádoba
 9. Filter
 10. Obehové čerpadlo
 11. Automatické dopustenie

11. Záruka na produkty

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov od dňa predaja za predpokladu, že všetky požiadavky so správnou dopravou, inštaláciou a prevádzkou boli dodržané. U modelov W je záruka 3 roky.

Výrobca neuznáva záruku na:

 • vznik kondenzátu
 • rozbité, popraskané sklo
 • rozbité, popraskané šamotové tehly
 • zadymovanie kachlí
 • roztavený rošt alebo vyskytnutých deformáciách v dôsledku prekúrenia
 • nevhodnú a neodbornú inštaláciu, respektívne spotrebiče s teplovodným výmenníkom musí inštalovať odborná firma, ktorá zodpovedá za spôsob zapojenia
 • vady boli spôsobené prepravou
 • krb má vydutý výmenník, v dôsledku zvýšeného tlaku v systémoch s núteným obehom
 • pokiaľ je spotrebič napojený na uzavretý teplovodný okruh, nesmie byť poistný ventil nastavený nad 1,5 bar
 • POZOR!!! Záruka platí s predložením dobre čitateľného dokladu o kúpe spotrebiča.

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete v našich magazínoch:

prityslovakia
ekokrby s.r.o.